Databázové systémy

Písomka z dátových modelov

2. úloha

Databáza obsahuje informácie o filmoch, hercoch ktorí v nich hrali, jazykoch v ktorých je originál filmu. Transformujte entitno-relačný model na logický model relačnej databázy (bude hodnotená kvalita transformácie). Znázornite primárne kľúče, cudzie kľúče, rozsahy násobností.

Počet bodov

10 bodov

Odovzdanie

Riešenie odovzdajte ako obrázok (v jednom z formátov: .jpg, .jpeg, .png, .svg) do Google Fromulára pre 2. úlohu.

Riešenie