Databázové systémy

Písomka z dátových modelov

1. úloha

Nemocnica je organizačne členená na oddelenia. Vedie evidenciu o lekároch (meno, priezvisko, tituly, rodné číslo, číslo občianského preukazu a oddelenie, na ktorom pracuje). Každý lekár pracuje práve na jednom oddelení (kód odd., názov).

Nemocnia poskytuje očkovanie voči ochoreniu COVID-19. Aby sa predchádzalo chaosu a neúmerne dlhým radom pred očkovaním, vytvorila nemocnica evidenčný a objednávací systém. Nemocnica vo svojich priestoroch očkuje vo viacerých miestnostiach. O miestnosti sa eviduje jej označenie, pavilón, poschodie. Pri záujemcovi o očkovanie (meno, priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narodenia) evidujú, v ktorej miestnosti ho očkovali a taktiež aj akou vakcínou (počítajú s tým, že časom sa bude možno preočkovávať rôznymi vakcínami). Takisto sa eviduje, ktorý konkrétny lekár očkovanie vykonal. A samozrejme dátum a čas, ktorý bol jednotlivým záujemcom o očkovanie pridelený. Pri vakcínach je okrem ich názvu potrebné evidovať i teplotu, pri akej je potrebné ich skladovať.

Ministerstvo zdravotníctva vytvorilo zoznam možných nežiadúcich účinkov. Očkovaní nahlasujú nežiadúce účinky, ktoré sa u nich vyskytli po očkovaní, pričom je potrebné evidovať o aké nežiadúce účinky ide (môže ich byť viac) a dátum ich oznámenia.

Nakreslite konceptuálny model (entitno-relačný). Vyznačte kľúče. Medzi entitami vyznačte vzťahy, určite ich násobnosť (napr. 1:1, 1:N, M:N, ...) a v binárnych vzťahoch aj voliteľnosť. Vhodne použite generalizáciu/špecializáciu.

Pavilón a poschodie miestnosti môžete pre jednoduchosť (časové obmedzenie na tvorbu riešenia počas písomky) navrhnúť ako atribúty.

Počet bodov

20 bodov

Odovzdanie

Riešenie odovzdajte ako obrázok (v jednom z formátov: .jpg, .jpeg, .png, .svg) do Google Fromulára pre 1. úlohu.

Príklad riešenia