Databázové systémy

Domáca úloha č. 5

Navrhnite logický model relačnej databázy pre evidenciu konzultácii učiteľov so študentami. V databáze bude evidované:

Upresnenia:

Úloha je zameraná na proces normalizácie, preto postupne vykonajte tieto kroky:

V riešení uveďte výsledky všetkých týchto krokov. Nepreskakujte. Postupne uveďte model v 1NF, 2NF a 3NF.

V modeloch v 1NF, 2NF aj 3NF