Databázové systémy

Domáca úloha č. 4.1

Pretransformujte entitno-relačný model cestnej siete, do logického modulu relačnej databázy.

Cestná sieť obsahuje pozície križovatiek a vzdielenosti medzi priamo prepojenými križovatkami. Ak sa križovatka nachádza v obci, databáza eviduje priradenie ku obci.