Databázové systémy

Domáca úloha č. 2.2

Definujte ER model reprezentujúci merania fyzikálnych veličín na senzoroch. Definujte aspoň tieto typy entít:

Typ entity reprezentujúci namerané hodnoty reprezentujte ako slabý typ. Entity tohto typu budú identifikované